30 märts 2021

Veeteenuste hinnad 01.04.2021 ei muutu

0 Comment

Veeteenuste hinnad 01.04.2021 ei muutu

 

Saatsime 26. veebruaril klientidele teate, et 1. aprillist 2021 tõuseb vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind. Vallavalitsus kooskõlastas oma otsusega hinnatõusu 25. veebruaril.

Teatame, et hinnatõus alates 1. aprillist 2021 jääb ära, sest 1. märtsil tühistas vallavalitsus hinnatõusu kooskõlastamise otsuse. Antud olukorras on klientidel põhjendatud ootus selgituste saamiseks.

Teenuste hind on otseselt seotud teostatud investeeringutega. Kahe viimase aasta jooksul on Vihasoo, Uuri ja Suurpea külades vahetatud kogu kanalisatsioonitorustik, Uuri ja Suurpea külades on paigaldatud reoveepuhastid. Kuusalu ja Kiiu ühine reoveepuhasti Allika külas on renoveeritud ja Valkla küla joogiveepumpla koos tuletõrjevee mahutiga on renoveeritud. Valkla küla hüdrandid on võimelised kaasaegset päästetehnikat veega varustama.

2019 – 2020 teostatud renoveerimistööde maht oli kokku 1,95 milj. €. Sellest 1,2 milj. € oli Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetus, 650’000 € oli omaosaluseks võetud laen ja 97’000 € ulatuses toetas Kuusalu vald Suurpea kortermajade reoveepuhasti rajamist. 

Ehituste algus oli 2019. aastal, tööde lõpetamine toimus 4 objektil 2020. aastal ja Valkla joogiveepumpla sai valmis 2021 veebruaris. Kuigi suur osa maksumusest oli finantseeritud KIK-i toetustega, tuli nende objektide omaosaluseks laenata 650’000 €, mis tuleb järgneva 10 aasta jooksul tagasi maksta, igal aastal 65’000 €. 

Eelmise hinnatõusuga olid kaetud laenude teenindamise kulud kuni 2020 lõpuni. Ehitajale tegime viimased maksed novembris 2020 ja veebruaris 2021. Novembris 2020 võetud laenu kuluks oli eelmise aasta kalkulatsioonis ainult üks tagasimakse ja 1 kuu intressikulu, aga 2021 aastal on tagasimakseid 12 kuud ning tasuda tuleb 12 kuu intressid. 2021 veebruaris kasutusel võetud laenuga seotud kulud 2020. aasta hinnas ei kajastunud.

Lisandunud laenude teenindamise kulud olid arvesse võetud 01.04.2021 hinnakalkulatsioonis.  

 

OÜ Kuusalu Soojus hinnatõusu teemal on pikemad lood ilmunud 3. ja 10. märtsi Sõnumitoojas.

 

Lugupidamisega

Kuusalu Soojus OÜ

[Üles]