Kuusalu valla veeprojekt

Kuusalu valla veeprojekti toetas:

toetajad

Kuusalu aleviku uute ÜVK liitujate abonenttasud

Kuusalu aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekti lõpetamise tähtaeg lükkub 1 kuu võrra edasi.

Sellega seoses muutub enne 01.06.2014 sõlmitud lepingute abonenttasu arvestuse alguse kuupäev neil klientidel, kes teenuseid veel ei kasutata.
Abonenttasude arvestuse alguse kuupäevaks on 01.07.2014.

Liitumine ja mitmed liitumisega seotud OÜ Kuusalu Soojus poolt osutatavad teenused on samuti tasuta kuni 01.07.2014.
Kuusalu Soojus OÜ 03.06.2014
Kuusalu, Kiiu ja Kolga alevike ühisveevärgiga liitumise tehnilised tingimused.

Alltoodud tingimused kehtivad vaid käimasoleva ÜVK projekti raames väljaehitatud liitumisvpunktide osas ja täitmata lüngad täidetakse iga kinnistu
andmete alusel ja nende sisu on iga kinnistu puhul erinev.

Näidis:

Kuusalu aleviku ühisveevärgiga liitumise tehnilised tingimused Kuusalu tn. 111.

OÜ Kuusalu Soojus on nõus Kuusalu alevikus Kuusalu tn. 111 kinnistu (kat. tunnus 35201:004:0000) hoonete ühendamisega Kuusalu aleviku ühisveevärgiga
alljärgnevatel tingimustel:

Kuusalu alevikus Kuusalu tn. 111 kinnistu ühisveevärgiga liitumise punktiks on:

1.1.Joogivee liitumispunkti paigaldatud maakraan DN25, mis asub teie kinnistu vahetus läheduses. Vt. lisa „Kuusalu 111.pdf“, tähis joonisel
…………….. Lubatud veevõtt liitumispunktis on 2,5 m³/h.

1.2.Kanalisatsiooniteenuse liitumispunkti on paigaldatud liitumiskaev, mis asub teie kinnistu vahetus läheduses. Vt. lisa „Kuusalu 1.pdf“, tähis
joonisel …………….

  1. Rajatavad torustikud peavad jääma kinnistu 35201:004:0000 piiresse.
  2. Kaevetööd kooskõlastada vajadusel teiste kommunikatsioonide valdajatega.
  3. Kinnistul olevad torustikud esitada avatud kaevikus OÜ Kuusalu Soojus esindajale, kes annab nõusoleku tagasitäite teostamiseks.Etteteatamise aeg kaeviku ülevaatuseks on 2 tööpäeva, lühema etteteatamise korral ei ole võimalik kindlustada soovitud ajahetkel ülevaatust.
  4. Kinnistusiseste tööde teostamisel ilma avatud kaeviku ettenäitamiseta on OÜ-l Kuusalu Soojus õigus nõuda kontrollimiseks kaeviku lahtikaevamist kinnistu omaniku kulul.
  5. Veemõõdusõlm peab paiknema külmumise eest kaitstud ligipääsetavas kohas. Veearvesti ees peab olema sulgeseade (kraan). Veearvesti järel peab olema sulgeseade ja tagasilöögiklapp. Enne kasutuselevõttu peab veemõõdusõlmed esitama ülevaatuseks ja plommimiseks OÜ Kuusalu Soojus esindajale.
  6. Enne liitumist sõlmida OÜ-ga Kuusalu Soojus liitumisleping ja enne vee kasutamise algust teenusleping (lepingute projektid koostab OÜ Kuusalu Soojus).
  7. Tehnilised tingimused kehtivad kuni 31. oktoobrini 2014.a.

LIITUMINE ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA ON KUNI 31.05.2014 TASUTA!

Kuusalu Soojus OÜ 30.12.2013

Lugupeetud Kolga aleviku veeteenuse kliendid!

Seoses veetorustike survekatsetusega toimub Kolga alevikus esmaspäeval, 08. juulil 2013 osaline veekatkestus. Katkestuse algus on kell 12.00 ja kestvus orienteeruvalt 4 tundi.
Katkestuse ajal on veeta: Kolga lastead, Mõisa pood, Kolga muuseum, Mõisa allee 1,3,4,5,6, Kullava tee 2.
Teistel aadressidel on vesi olemas, aga võib esineda surve kõikumisi.

Loodame mõistvale suhtumisele!
Kuusalu Soojus OÜ 05.07.2013

Kuusalu aleviku osaline veekatkestust 03. juunil 2013
Kuusalu aleviku eramajade piirkonnas toimub esmaspäeval, 03. juunil 2013 veekatkestus. Katkestuse algus on kell 12.00 ja lõpp orienteeruvalt kell 16.00

Kuusalu Soojus OÜ 02.06.2013

 

Kuusalu aleviku veekatkestust 22. mail 2013 ei toimu!

Kuusalu aleviku eramajade piirkonnas kolmapäeval, 22. mail 2013 planeeritud veekatkestus on edasi lükatud 3. juuniga algavasse nädalasse. Täpsem info
30.05.2013.

Kuusalu Soojus OÜ 22.05.2013

Kuusalu aleviku osaline veekatkestus 22. mail 2013
Seoses torustike ehitustöödega toimub Kuusalu aleviku eramajade piirkonnas kolmapäeval, 22. mail 2013 veekatkestus. Katkestuse algus on kell 10.00 ja
kestvus orienteeruvalt 2…3 tundi.

Loodame mõistvale suhtumisele!

Kuusalu Soojus OÜ 21.05.2013

ÜVK projekti katete taastamistööde ajagraafik Kuusalus, Kiius ja Kolgas

Kuusalu alevik

Teede kaevatud osade tagasitäite tihendamist teerulliga alustab OÜ Arco Ehitus neljapäeval, 09.05.2013. Aluskatteks paigaldatud jäme killustik
kiilutakse kinni peenema fraktsiooni killustikuga. Asfaldi osa puhastatakse harjaga. Murukatete taastamine kortermajade piirkonnas algab hiljemalt
esmaspäeval, 20.05.2013. Lähiajal alustatakse Kuusalu tee ääres torustiku paigaldusega Põllu tänavast kuni Keskväljakuni.
Kiiu alevik

Piirkonnas, kus torutööd lõpetati eelmise aasa talvel, on taastamisega AS Viimsi Keevitus alustanud. Samuti parandatakse eelmise aasta sügisel
haljastatud osade äravajumised. Teekatted, äärekivid, kaevukaante õiged kõrgused jne. kontrollitakse Kuusalu Soojus OÜ töötajate poolt koos
omanikujärelevalvet teostava OÜ-ga PP. Ehitusjärelevalve 14.-15.05.2013.

Kolga alevik

ÜVK tööd planeerib AS Viimsi Keevitus lõpetada Kolgas mai lõpuks. Jäänud on veel nelja maja torustikud ja Kolga kooli juures pumpla paigaldus.

Kolgas toimub samaaegselt ka kaugküttetorustiku renoveerimine. Kaugkütte peatorud on paigaldatud ja tagasitäitmisega AS Magma tegeleb. Korrusmajade
piirkonna tööd lõpevad juunis. Mõisa allee aadressidega majade juures on töö lõpetatud ja kaevikud pinnasega täidetud. Lõpliku haljastusega saab
alustada peale vee- ja kanalisatsioonitööde teostamist. Kõikide taastamistööde eeldatav lõpp Kolgas on juuli algus.
Küsimuste, etteheidete ja ettepanekutega palume kohe nende tekkimisel pöörduda tööpiirkonna infotahvlitel toodud teostaja esindaja poole või OÜ
Kuusalu Soojus kontorisse.
Võimaluse korral kasutage e-maili: info@kuusalusoojus.ee, kiireloomulises küsimuses tel: 6072462.

Kuusalu Soojus OÜ 08.05.2013

Pinnase taastamistööd Kuusalu aleviku korrusmajade piirkonnas

1. Pesukuivatuse torude paigaldamisega alustatakse 29.04.2013.
Eeldatav tööde lõpp 10.05.2013..

2. Haljastuse taastamine algab mai keskel
Tööde lõpp on juunis või juulis, olenevalt ilmaoludest.

3. Asfaldi taastamise täpsed ajad teatame eraldi.
Kuusalu Soojus OÜ 25.04.2013

Kuusalu aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike tööd algavad 23. juulil.

Kuusalu aleviku torustike ehitusega seotud kaevetööd algavad 23. juulil. Tööde algus on Laane tn. 9 taga, Laane 11 juurest liigutakse Laane 7 suunas.
Seoses suuremahuliste töödega hakkab aleviku vahel liikuma tavapärasest rohkem veoautosid ja laadureid.

Kuusalu Soojus OÜ 19.07.2012

Kiiu aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike töödest on 5 nädalaga 15% teostatud.

Kiiu alevikus algasid torustiku ehitusega seotud kaevetööd 11. juunil ja esimese 5 nädalaga on 15% torustikust uuendatud. Kanalisatsioonitorustik on
ehitatud vana torustiku kõrvale ja kuni ümberühendamiseni toimib vana torustik. Seetõttu kanalisatsiooni toimimisel katkestusi praktiliselt ei ole
esinenud. Veetorustikul oleme pidanud tegema plaanilisi katkestusi ja lisaks on tööde käigus kahel korral purunenud kasutusel olev veetorustik.
Kõikidel veeteenuse katkemistel oleme seni veevarustuse taastanud samal päeval, vaatamata tööde lõpu kellaajale. Tellijana meile ehitaja suhtumine
meeldib.

Kiius töötab samaaegselt 3 brigaadi. Esimesena valmib Linnuse ja Tuuliku tänavate piirkond. Pärast nõutavaid katsetusi toimub valminud piirkonnas
pinnase taastamine.

Kuusalu Soojus OÜ 19.07.2012

Kuusalu valla ühisveevärgi tööd on alanud

Esimesena väljastati ehitusluba joogivee pumplate renoveerimiseks ja veetöötluste rajamiseks. Ehitusluba nr. 4347, 07.05.2012. Ettevalmistused olid
tehtud ja AS Viimsi Keevitus ning AS Schöttli Keskkonnatehnika alustasid töödega 09.05.2012.

Kiiu aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise ehitusluba väljastati 08.06.2012. ning 11.06.2012 alustas AS Viimsi Keevitus
magistraaltorustiku renoveerimisega.

Kolga aleviku ja Kuusalu aleviku projektid on valmis, ehitajad tegelevad kooskõlastustega ja lähiajal on võimalik ehituslubade taotlused vallale
esitada.

Kuusalu Soojus OÜ 15.06.2012

Kuusalu valla ühisveevärgi projekti ehitajatega on hankelepingud sõlmitud

07.03.2012 sõlmis Kuusalu Soojus OÜ hanke “Kuusalu valla veemajandusprojekti vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimis- ning ehitustööd” raames
neli lepingut.

Kuusalu aleviku torustikke hakkab ehitama Arco Ehitus OÜ, Kolga ja Kiiu aleviku torustikke hakkab ehitama AS Viimsi Keevitus, pumplad koos
veetöötlustega Kuusalu, Kiiu ja Kolga alevikes rekonstrueerib samuti AS Viimsi Keevitus.

Juba 08.03.2012 alustas AS Viimsi Keevitus tööde ettevalmistuseks Kiiu alevikus ja kõikides pumplates geodeetiliste mõõtmistega.

Kuusalu Soojus OÜ 12.03.2012

Kuusalu valla veemajandusprojekti ehitustööde omanikujärelvalve ja FIDIC Inseneri teenuse leping on sõlmitud

Kuusalu valla veemajandusprojekti ehitustööde omanikujärelvalve ja FIDIC Inseneri teenuse ostmiseks sõlmiti 07.02.2012 leping OÜ-ga P.P.
Ehitusjärelvalve.

Kuusalu Soojus OÜ 07.02.2012

Kuusalu valla ühisveevärgi projektile kuulutati välja ehitustööde hange

23.11.2011 avaldati Riigihangete registris avatud hankemenetlusega hange “Kuusalu valla veemajandusprojekti vee- ja kanalisatsioonitorustike
projekteerimis- ning ehitustööd” (viitenumber 129034).

Hankelepingu kestvus 01.02.2012 – 31.08.2013

Pakkumus esitada 11.01.2012 kell 11.00 (e-hange)

Kuusalu Soojus OÜ 23.11.2011

Kuusalu valla ühisveevärgi projektile kuulutati välja teenuse hange

14.09.2011 avaldati Riigihangete registris Kuusalu valla veemajandusprojekti ehitustööde omanikujärelvalve ja FIDIC Inseneri teenuse ostmiseks avatud
hankemenetlusega hange (CPV 71520000-9).

Hankelepingu kestvus 01.11.2011 – 31.12.2013

Pakkumus esitada 03.10.2011 kell 11.00 (e-hange)

Kuusalu Soojus OÜ 14.09.2011

Projektijuhtimise hanke võitja on AS Infragate Eesti

Kuusalu valla ühisveevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide kaasajastamise (ÜVK) projektijuhtimise hanke korraldas Tallinna Linnaehituse AS. Hankel
osales 4 ettevõtet ja hanke võitis AS Infragate Eesti.

Lähipäevil on AS Infragate Eesti poolt valmimas kolme hanke dokumentatsioonid:

  • Vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimis-ehitushange
  • Veetöötlusjaamade projekteerimise hange
  • Omanikujärelvalve ja FIDIC Inseneri hange

Kuusalu Soojus OÜ 29.08.2011

KIK toetab Kuusalu valla ühisveevärki

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) otsustas toetada Kuusalu Soojus OÜ poolt esitatud taotlust “Kuusalu, Kiiu ja Kolga alevike ühisveevarustuse- ja
kanalisatsioonisüsteemide kaasajastamine”. Kogu projekt kestab 2014. aastani ja selle kogumaksumus on 4,7 milj. eurot (koos käibemaksuga 5,6 milj.
eurot). KIK võtab enda peale 75,1% kogu projekti maksumusest, omafinantseering on ülejäänud 24,9% ja ka see tuleb esmalt KIK-i poolt, aga 20-aastase
laenuna.

Projektiga viiakse Kuusalu, Kiiu ja Kolga alevike ühisveevärgi ja – kanalisatsioonisüsteemid vastavusse tänase päeva nõuetega, tagatakse tarbijate
kvaliteetse joogiveega varustatus ning vähendatakse keskkonnareostuse riski. Rekonstrueerimisele kuulub suur osa aastatel 1968…1980 rajatud
torustikust.Uue torustiku ehitus võimaldab liituda ühisveevärgiga 400 uuel tarbijal ja ühiskanalisatsiooniga 535 uuel tarbijal.

Teostatavate töödena ehitatav:

isevoolse kanalisatsioonitorustiku pikkus 8,5 km

surve kanalisatsioonitorustiku pikkus 0,3 km

reoveepumplate arv 2 tk.

joogiveetorustiku pikkus 8,2 km

joogiveetöötlussõlmede arv 2 tk.

2-astme pumplate arv 1 tk.

Rekonstrueerimisele kuuluv:

isevoolse kanalisatsioonitorustiku pikkus 8,6 km

surve kanalisatsioonitorustiku pikkus 0,6 km

reoveepumplate arv 2 tk.

joogiveetorustiku pikkus 8,1 km

puurkaev-pumplate arv 5 tk.

2-astme pumplate arv 2 tk.

Kuusalu Soojus OÜ 23.03.2011